Confraria del sant Crist de l'Esperança

Plaça de santa Catalina Tomàs, 6. Llucmajor. Illes Balears confrariadelsantcrist@yahoo.com

AASSEMBLEA GENERAL 2019

clavariat | 17 Març, 2019 20:22

CONFRARIA DEL SANT CRIST DE L´ESPERANÇA

Setmana Santa 2019

CONVOCATORIA D´ASSEMBLEA GENERAL I RENOVACIÓ DE JUNTA DIRECTIVA

                Amic/ga confrare/essa: Enguany hi ha eleccions per la renovació de la Junta Directiva, hi poden participar tots els confrares de ple dret. Les persones interessades a formar part de la Junta trobaran informació a la web de la confraria: confrariadelsantcrist@yahoo.com

                L´Assemblea General dels confrares, tendrà lloc, si Déu ho vol, el proper dia 2 d'abril a les 20,30 hores a la Sala de la Casa Rectoral.

                L´ordre del dia, serà el següent:

                              

                1 – Votacions per a la renovació de la Junta.

                2.- Lectura i aprovació de l´acta de l´assemblea anterior

                3.- Estat de comptes i aprovació del Pressuposts.

                4.- Organització de les processons de Setmana Santa              

                5 -  Torn obert de paraules

                Quedau tots bens convidats, i esperam la vostra assistència. .

                                                                                                                             LA JUNTA DIRECTIVA.

          Las apuntacions seran els dies 15 i 17 d'abril de 19 a 21 hores a la Rectoria. També podreu anar a Fotos Fermin a hores de comerç.

                                                      

      Si qualcù no pot venir a l´Assemblea, i està interessat en dur un pas, posau-vos en contacte en la Confraria. Directament o bé al e-mail: confrariadelsantcrist@yahoo.com

.

NORMES PER A LA RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA A L'ASSEMBLEA GENERAL DEL DIA 2 D'ABRIL DE 2019

 

L'Assemblea General del dia 20 de març de 2018 en cumpliment dels Estatuts vigents a pres l'acord de renovar  la Junta Directiva de la Confraria, amb el següent plec de condicions:

                                                                                           

1r) Hi podran participar tots els confrares de ple dret inscrits a les llistes de la confraria, tant per ser electors com per esser elegits, sempre que reuneixin les següents condicions:

 

    a) Que no mantenguin una situació de ruptura pública en l´Església Catòlica, ni tengin expedient obert per aquest motiu, o per faltes disciplinàries.

    b) Que estiguin al corrent en les quotes dels dos darrers anys.

    c) Per ser nomenats als càrrecs de President, Vicepresident, Secretari, Vicesecretari, Tresorer i Vicetresorer, els aspirants hauran de dur una antiguitat de dos anys a la confraria, i no hi podran optar aquells que ocupin càrrecs de notorietat pública a un partit polític.

 

2n) Es formarà una llista de tots els confrares de ple dret que compleixen les condicions per participar-hi.

 

Aquesta llista estarà a disposició dels confrares a la Rectoria de la Parròquia de Sant Miquel de Llucmajor, els dies 26, 28 i 29 de març de 2019, de les 19 a les 21 hores.

 

Els confrares que no tenguin les quotes actualitzadas  ho podran fer.

 

3r) S'han de cobrir tots els càrrecs de la Junta Directiva. És a dir: 1 president, 1 vicepresident, 1 secretari, 1 vicesecretari, 1 tresorer, 1 vicetresorer, 1 vocal  per a la formació cristiana del confrares, 1 vocal de secció infantil, juvenil i simpatitzants, 1 vocal encarregat de feines durant l´any, 1 vocal encarregat de l´assistència a l´Associació de confraries, i a més dels anteriors es nomenaran 2 vocals de reserva.

 

4t) Els candidats a la Junta Directiva es presentaran a l´Assemblea General pel sistema de candidatura tancada, on hi constaran els noms dels aspirants així com el càrrec a que es presenten.

 

5t) Hi podran haver totes les candidatures que vulgin, sempre que complesquin  les condiciones esmentades.

 

6è) Les candidatures es podran presentar directament a la Rectoria de la Parròquia de Sant Miquel de Llucmajor, els dias 26, 28 i 29 de març de 2019, de les 19 a les 21 hores, o bé per e-mail: confrariadelsantcrist@yahoo.com.

 

El dia 29 de març de 2019 a les 21 hores se tancarà la recepció de candidatures  i se comunicaran als confrares pel seu coneixement i efectes a través de la web: santcristdelaesperanca.balearweb.net

 

7è) Les votaciones seran el dia 2 d'abril de 2019 a les 20,30 hores, a la Sala de la Casa Rectoral, de totes les candidatures presentadas. S'elegirà per majoria d'assistents (mitat més un) a l'assemblea en el primer escrutini. El segon escrutini es farà per majoria simple entre les dues candidatures més votades en el primer. Cas de que només es presenta una candidatura serà suficient per  l'aprovació, el vot favorable de la majoria simple dels assistents.

 

8è) Si es declaras deserta les propostes de noves candidatures, es comunicarà al Bisbat, a fi que el Sr. Bisbe faci el que més convé, ja sigui un règim de govern provisional o decretant la dissolució.

 

9è) La Junta Directiva serà anomenada per quatre anys, podent ser reelegida per altres quatre anys, cas de haver-hi un tercer mandat s´hauria de demanar permís al Sr. Bisbe, explicant les raons per la qual es continua aquest tercer mandat i si ho creu convenient l’autoritzarà.

 

10è) Una vegada elegida la nova Junta Directiva, es prendrà possesió dels càrrecs immediatament  i serà dissolta la Junta Directiva anterior.

 

11è) A continuació serà comunicat al Sr.Bisbe la nova Junta Directiva.

   

                                                                                                           L'ASSEMBLEA GENERAL

 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb